Er mwyn diwallu anghenion gofal iechyd ein poblogaeth ar draws Caerdydd a’r Fro a thu hwnt, sy’n prysur esblygu, rydym yn credu y gallai nifer o’n gwasanaeth clinigol gael eu darparu’n wahanol. Bydd hyn ein galluogi ni i gynnig y gofal gorau posibl yn ein hysbytai ac yn y gymuned. Bydd y rhaglen Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol yn dod â’r gwaith o drawsnewid a datblygu ein model clinigol ynghyd a cheisio canfod beth sy’n bwysig i chi.

Diolch am eich diddordeb yn y rhaglen Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol. Mae’r cyfnod ymgysylltu bellach wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan.

Byddwn nawr yn:

    • Rhannu’r ymatebion a dderbyniwyd gyda Chyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg.
    • Ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd ac yn ysgrifennu adroddiad yn crynhoi’r adborth ac yn argymell ffordd ymlaen.
    • Cydweithio â’r Cyngor Iechyd Cymuned i ystyried canlyniad yr ymarfer ymgysylltu a’r camau nesaf.
    • Cyhoeddi canlyniad yr ymarfer ymgysylltu a chadarnhau’r camau nesaf yn ein rhaglen trawsnewid gwasanaethau clinigol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol i bobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg a’r Bwrdd yw’r prif ddarparwr gwasanaethau arbenigol i bobl yn ne Cymru, ac ar gyfer rhai gwasanaethau, Cymru gyfan a’r DU yn ehangach. Rydym hefyd yn sefydliad addysgu ac ymchwil pwysig ac yn chwarae rôl allweddol yn economi Cymru. Rydym yn falch iawn o’r rôl rydym yn ei chwarae o fewn y GIG. Fel un o’r sefydliadau GIG mwyaf a mwyaf cymhleth yn y DU, rydym yn wynebu heriau unigryw yn y ffordd rydym yn datblygu ein gwasanaethau, ein staff a’n hadeiladau i gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.

Mae nifer o heriau’n wynebu ein GIG modern. Gyda phoblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio, prinder staff ac adeiladau ysbyty sydd wedi dyddio, mae’n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn darparu gofal os ydym am ddarparu gofal diogel a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer y dyfodol. Yn fwy diweddar, mae effaith y pandemig COVID-19 wedi rhoi pwysau mawr ar ein gwasanaethau ac wedi cynyddu’r galw ar draws y GIG yn sylweddol. Drwy gydol y pandemig rydym wedi gweld y gorau o’n GIG, mae ein staff wedi ymateb i’r her i ddarparu’r gofal gorau i’n cleifion er gwaethaf y galwadau. Mae hefyd wedi gofyn am rai newidiadau ymarferol i’r ffordd rydym yn trin ein cleifion ac mae wedi rhoi cyfleoedd i ni gyflymu rhai gwelliannau i’n gwasanaeth.

Darllenwch ein llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol i ddysgu rhagor am ein cynlluniau arfaethedig a sut y gallent eich effeithio chi.
Yna, hoffem i chi gymryd rhan yn ein harolwg a chwarae eich rhan.

Dweud eich dweud

Hoffem glywed eich barn am y syniadau sydd wedi’u nodi yn y llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol. Rydym yn gweithio’n agos gyda Chyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg a sefydliadau partner eraill i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael y cyfle i ddysgu am y rhaglen hon a rhannu eu safbwyntiau.

Ar y pwynt hwn, mae’n bwysig ein bod yn clywed eich meddyliau a’ch safbwyntiau wrth i ni ddechrau datblygu ein cynlluniau – bydd hyn yn ein helpu i lunio ein ffordd o feddwl.

Cynhelir y cyfle hwn i ymgysylltu â’r cyhoedd am 7 wythnos o ddydd Llun 1 Mawrth i ddydd Llun 19 Ebrill 2021.

Munwch â ni mewn digwyddiad ymgysylltu:

Gogledd a Gorllewin Caerdydd: 7-9pm, 8 Mawrth 2021
Canol De-ddwyrain Caerdydd: 7-9pm, 10 Mawrth 2021
Dyffryn Morgannwg Dwyreiniol: 7-9pm, 22 Mawrth 2021
Bro Ganolog a Gorllewin Morgannwg: 7-9pm, 24 Mawrth 2021

O ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb yn sgil y pandemig, bydd yr holl gyfarfodydd hyn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, wedi’u cynnal gan Gyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg.

Gallwch wylio ein digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd blaenorol ar ein sianel YouTube yma.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â’n tîm:

E-bostiwch: engage.cav@wales.nhs.uk

Ffoniwch: 029 218 36078

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us