Er mwyn diwallu anghenion gofal iechyd ein poblogaeth ar draws Caerdydd a’r Fro a thu hwnt, sy’n prysur esblygu, rydym yn credu y gallai nifer o’n gwasanaeth clinigol gael eu darparu’n wahanol. Bydd hyn ein galluogi ni i gynnig y gofal gorau posibl yn ein hysbytai ac yn y gymuned. Bydd y rhaglen Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol yn dod â’r gwaith o drawsnewid a datblygu ein model clinigol ynghyd a cheisio canfod beth sy’n bwysig i chi.

Ymgysylltiad â’r Cyhoedd – Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol

Diolch i bawb a fanteisiodd ar y cyfle i gymryd rhan yn ymgysylltiad y Bwrdd Iechyd â’r cyhoedd ar y strategaeth Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol, a gynhaliwyd am 7 wythnos ym mis Mawrth/Ebrill 2021. Rydym yn ddiolchgar iawn am y sgyrsiau adeiladol a’r adborth manwl a gafwyd drwy’r rhaglen.

  • Cafwyd 388 o ymatebion (351 drwy’r arolwg ar-lein, 5 dros e-bost a 31 ar y cyfryngau cymdeithasol)
  • Mynychodd 44 o bobl gyfarfodydd cyhoeddus rhithwir ar-lein a gynhaliwyd gan Gyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg

Yr hyn a ddysgwyd…

Roedd 92% o ymatebwyr yn cytuno’n gryf neu’n cytuno bod angen trawsnewid rhai o’n gwasanaethau clinigol, ac roedd 74% yn cytuno’n gryf neu’n cytuno â’r egwyddorion dros drawsnewid y gwasanaethau clinigol hynny.

Daeth llawer o themâu cyffredin i’r amlwg o’r adborth:

  • Y gofal iawn, y lle iawn, yr amser iawn
  • Cyfathrebu
  • Trawsnewid digidol a thechnoleg
  • Ansawdd
  • Trefnu ac integreiddio gwasanaethau
  • Problemau o ran mynediad corfforol
  • Cefnogaeth ar gyfer cysyniad y Cartref yn Gyntaf/Gofal yn agosach i’r cartref
  • Y gweithlu
  • Sylwadau ar wasanaethau penodol
  • Sylwadau am ofal sylfaenol

Mae’r broses ymgysylltu wedi amlygu bod pobl yn cydnabod yr angen i drawsnewid ein gwasanaethau clinigol a’u bod yn cefnogi’n eang yr egwyddorion sylfaenol dros drawsnewid. Mae sicrhau bod pobl yn cael mynediad hawdd ac amserol at y clinigydd iawn, sy’n darparu’r gofal a’r driniaeth iawn, yn rhan sylfaenol o’r hyn y mae pobl ei eisiau ac yn ei ddisgwyl gan y GIG – gofal sy’n darparu’r canlyniad iawn iddynt fel unigolion. Rhaid bod gofal o ansawdd wrth wraidd unrhyw broses drawsnewid. Mae cyfathrebu mewn iaith syml ynghylch y newidiadau, sut i gael mynediad at wasanaethau a siarad â chlinigwyr yn hanfodol, yn ogystal â chyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol mewn gwahanol rannau o’r system ofal.

Mae llawer o gefnogaeth i gynyddu’r defnydd o dechnoleg ddigidol wrth ddarparu gwasanaeth, gyda phobl yn cyfeirio at y profiad da a gawsant o ran cael mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol a gofal eilaidd ar-lein yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, ceir pryder hefyd ynghylch y rhai y gallent fod wedi’i heithrio’n ddigidol, a dylid rhoi pwyslais ar yr angen i sicrhau bod dulliau amgen ar gael i’r rhai hynny na allant gael gafael ar dechnoleg na’i defnyddio, a phwysigrwydd parhau i roi cyfleoedd i gael ymgynghoriad wyneb yn wyneb.

Mae’r broses ymgysylltu hefyd wedi atgyfnerthu’r ffaith bod yn rhaid i unrhyw drawsnewid ddatblygu o amgylch llwybrau cyfan y cleifion, sy’n rhoi lles y cleifion wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni, ac sy’n sicrhau mwy o integreiddio a chydgysylltu rhwng gwasanaethau o fewn y GIG a chyda gwasanaethau partner. Roedd sylwadau ynghylch darparu gwasanaethau yn yr ysbyty ac yn y gymuned yn y dyfodol, yn dangos pwysigrwydd galluogi mynediad i’r cyfleusterau, drwy seilwaith trafnidiaeth cadarn, a dylunio adeiladau newydd a fydd yn gwbl hygyrch i bawb.

Mae sicrhau gweithlu sydd â’r gallu a’r hyfforddiant i gyflawni ein huchelgeisiau trawsnewid, ac sy’n gallu cyfrannu at y cynlluniau, yn hanfodol i lwyddiant, fel y mae gofalu am ein staff. Mae clinigwyr o arbenigeddau gwahanol yn awyddus i gyfrannu at lunio’r rhaglen a rhannu eu syniadau ynghylch sut y gallai gwasanaethau weithio’n wahanol yn y dyfodol.

Gallwch weld yr adroddiad llawn ar yr ymgysylltiad â’r cyhoedd, sy’n cynnwys y canfyddiadau ac ymatebion y Bwrdd Iechyd yma.

Y canlyniad…

Mae Cyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg a Bwrdd Gweithredol BIP Caerdydd a’r Fro wedi adolygu canfyddiadau’r broses ymgysylltu yn annibynnol, ac wedi cefnogi’r achos dros symud ymlaen i gamau nesaf y rhaglen.

Beth nesaf?

Roedd cam cyntaf Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol yn ceisio adborth ar weledigaeth ehangach y Bwrdd Iechyd ar gyfer ailddylunio clinigol, a bydd cam nesaf y broses ymgysylltu a/neu ymgynghori yn canolbwyntio ar lwybrau penodol a sut y gellir eu gwella.

Adroddiad Ymgysylltu â’r Cyhoedd Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol i bobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg a’r Bwrdd yw’r prif ddarparwr gwasanaethau arbenigol i bobl yn ne Cymru, ac ar gyfer rhai gwasanaethau, Cymru gyfan a’r DU yn ehangach. Rydym hefyd yn sefydliad addysgu ac ymchwil pwysig ac yn chwarae rôl allweddol yn economi Cymru. Rydym yn falch iawn o’r rôl rydym yn ei chwarae o fewn y GIG. Fel un o’r sefydliadau GIG mwyaf a mwyaf cymhleth yn y DU, rydym yn wynebu heriau unigryw yn y ffordd rydym yn datblygu ein gwasanaethau, ein staff a’n hadeiladau i gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.

Mae nifer o heriau’n wynebu ein GIG modern. Gyda phoblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio, prinder staff ac adeiladau ysbyty sydd wedi dyddio, mae’n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn darparu gofal os ydym am ddarparu gofal diogel a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer y dyfodol. Yn fwy diweddar, mae effaith y pandemig COVID-19 wedi rhoi pwysau mawr ar ein gwasanaethau ac wedi cynyddu’r galw ar draws y GIG yn sylweddol. Drwy gydol y pandemig rydym wedi gweld y gorau o’n GIG, mae ein staff wedi ymateb i’r her i ddarparu’r gofal gorau i’n cleifion er gwaethaf y galwadau. Mae hefyd wedi gofyn am rai newidiadau ymarferol i’r ffordd rydym yn trin ein cleifion ac mae wedi rhoi cyfleoedd i ni gyflymu rhai gwelliannau i’n gwasanaeth.

Darllenwch ein llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol i ddysgu rhagor am ein cynlluniau arfaethedig a sut y gallent eich effeithio chi.
Yna, hoffem i chi gymryd rhan yn ein harolwg a chwarae eich rhan.

Dweud eich dweud

Hoffem glywed eich barn am y syniadau sydd wedi’u nodi yn y llyfryn Llunio ein Gwasanaethau Clinigol i’r Dyfodol. Rydym yn gweithio’n agos gyda Chyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg a sefydliadau partner eraill i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael y cyfle i ddysgu am y rhaglen hon a rhannu eu safbwyntiau.

Ar y pwynt hwn, mae’n bwysig ein bod yn clywed eich meddyliau a’ch safbwyntiau wrth i ni ddechrau datblygu ein cynlluniau – bydd hyn yn ein helpu i lunio ein ffordd o feddwl.

Cynhelir y cyfle hwn i ymgysylltu â’r cyhoedd am 7 wythnos o ddydd Llun 1 Mawrth i ddydd Llun 19 Ebrill 2021.

Munwch â ni mewn digwyddiad ymgysylltu:

Gogledd a Gorllewin Caerdydd: 7-9pm, 8 Mawrth 2021
Canol De-ddwyrain Caerdydd: 7-9pm, 10 Mawrth 2021
Dyffryn Morgannwg Dwyreiniol: 7-9pm, 22 Mawrth 2021
Bro Ganolog a Gorllewin Morgannwg: 7-9pm, 24 Mawrth 2021

O ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb yn sgil y pandemig, bydd yr holl gyfarfodydd hyn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, wedi’u cynnal gan Gyngor Iechyd Cymuned De Morgannwg.

Gallwch wylio ein digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd blaenorol ar ein sianel YouTube yma.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â’n tîm:

E-bostiwch: engage.cav@wales.nhs.uk

Ffoniwch: 029 218 36078

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us