CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Cwestiynau cyffredin

Sut mae’r Bwrdd Iechyd yn rheoli eu gwres yn effeithiol?

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi llwyddo i wneud cynnig am dros £1m gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â phrosiectau lleihau allyriadau carbon. Un prosiect a fydd yn elwa ar y cyllid hwn yw gosod offer rheoli newydd ar y boeleri yn YAC. Bydd hyn yn gwella effeithlonrwydd. Fodd bynnag, ni fydd yn cael effaith uniongyrchol ar dymheredd yr ystafell. Os ydych o’r farn bod eich ystafell neu ardal yn rhy boeth neu’n rhy oer. Yn gyntaf, ystyriwch a oes unrhyw offer trydanol yn yr ardal sydd â chanlyniadau nad ydynt yn fwriadedig, fel TG neu offer trydanol arall sydd wedi’u gosod mewn ardal fach, sydd o bosib yn effeithio ar y thermostat sydd gerllaw, a allai, yn ei dro, fod yn gwneud yr ardal gyfagos yn rhy oer. Os ydych wedi cael gwared ar y mathau hyn o broblemau, cyflwynwch docyn cynnal a chadw yn: https://cvuhb-cp.micadhd.net/default.aspx ar fewnrwyd CAF.

A yw’r Bwrdd Iechyd yn prynu 100% o drydan gwyrdd?

Mae’r holl drydan y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei brynu yn wyrdd. Rydym hefyd yn cynhyrchu ein trydan ein hun yn YALl ac YAC drwy baneli solar. Mae cynlluniau i gynyddu cwmpas y paneli solar hefyd.

A yw goleuadau sy’n cael eu hactifadu gan synhwyrydd yn arbed trydan ar draws y Bwrdd Iechyd?

Er bod gennym oleuadau sy’n cael eu hactifadu gan synhwyrydd mewn rhai rhannau o’n hystâd, yn enwedig yn yr adeiladau mwy newydd, nid ydynt o reidrwydd yn addas. Gofynnwn, os ydych yn gweld golau nad oes angen iddo fod arno, ewch ati i’w ddiffodd.

A oes gan y Bwrdd Iechyd oleuadau LED modern?

Yn ddiweddar, rydym wedi gosod bylbiau LED effeithlon o ran ynni yn lle dros 7,000 o oleuadau y llynedd. Nid ydym wedi gorffen ac mae gennym brosiect yr un mor uchelgeisiol yn digwydd eleni hefyd, felly cadwch lygad allan!

Beth ddylwn i ei wneud os yw’r tap yn fy adran yn gollwng dŵr gwastraff?

Gallwch gyflwyno tocyn cynnal a chadw yn: https://cvuhb-cp.micadhd.net/default.aspx.

Rydym yn annog mwy o bobl i deithio i’n safleoedd ar gefn beic neu drwy gael ardaloedd lle y gellir cloi beiciau, a bod pobl yn gallu cael cawod.

Rydym yn darparu rhywfaint o gyfleusterau cloi beiciau a chawodydd ar draws ein safleoedd. Gwnaeth cyfleuster newydd i gloi beiciau agor yn ddiweddar yn yr uned Ffeibrosis Systig yn YALl, a gafodd ei ariannu’n garedig gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. Darparwyd cawodydd hefyd yn Nhŷ Dewi Sant yn YAC ac mae gan aelodau o’r Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol fynediad i’r cawodydd hefyd. Rydym yn parhau i ystyried opsiynau ar gyfer gwelliannau.

A yw BIP Caerdydd a’r Fro yn hyrwyddo’r defnydd o gerbydau a cheir fflyd trydanol?

Erbyn 2025, bydd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn orfodol bod pob car newydd yn rhyddhau allyriadau isel iawn. Gwneir y trawsnewidiad yn gyfan gwbl ar ddiwedd oes. Mae gennym fannau gwefru cerbydau trydanol yn Nhŷ Coetir ac ar hyn o bryd rydym yn asesu sut y gallem eu gosod yn YALl ac YAC.

A oes gan BIP Caerdydd a’r Fro ei fflyd o feiciau ei hun?

Er mwyn cynnal a chynyddu dull teithio cynaliadwy, ceir cydweithrediad tair ffordd o hyd rhwng Nextbike, BIP CAF a Chyngor Caerdydd. Mae’r berthynas wedi arwain at gyflwyno tair gorsaf Nextbike o fewn y Bwrdd Iechyd hyd yma. Mae dwy orsaf yn YAC, 1 ger YALl ac un arall wedi’i lleoli wrth ymyl Prifysgol Caerdydd gyda chyfanswm o 21 man storio ar gael. Mae’r orsaf sy’n weddill wedi’i lleoli yn Nhŷ Coetir, pencadlys y Bwrdd Iechyd, ac mae 14 man storio ar gael. Mae 100 o orsafoedd yng Nghaerdydd ar hyn o bryd a 1030 o feiciau safonol ar gael drwy gydol y ddinas. Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu, gan ddarparu ar gyfer e-feiciau, ac mae 50 ar gael bellach ym Mhenarth a’r cyffiniau. O’r rhwydwaith o orsafoedd sydd ar gael, gall ymwelwyr â Chaerdydd deithio drwy’r ddinas yn gymharol ddidrafferth. Yn ddiweddar, cyflwynwyd y cynllun ym Mro Morgannwg, a chan weithio gyda Chyngor Bro Morgannwg, mae gorsaf ar gyfer Nextbikes trydanol wedi’i lleoli yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Yn 2019, cyflwynwyd menter i helpu unigolion i seiclo eu ffordd tuag at ffordd o fyw iachach, a gallai meddygon teulu ddarparu aelodaeth Nextbike 6 mis i gleifion ar bresgripsiwn.

A yw’r Bwrdd Iechyd yn defnyddio papur wedi’i ailgylchu?

Mae gan bob adran y cyfle, pan fydd yn prynu papur, i ddewis yr opsiwn ailgylchu.

Beth ddylwn i ei wneud os nad oes gennyf flwch ailgylchu bwyd/gorsaf ailgylchu ar gyfer fy ardal/adran?

Gallwch gyflwyno tocyn cynnal a chadw yn: https://cvuhb-cp.micadhd.net/default.aspx.

Pam mae’n rhaid i’m cinio cludfwyd o Gaffi Aroma fod mewn cynhwysydd polystyren?

Rydym am i bobl fwynhau’r bwyd a werthwn er mwyn i chi allu ei fwyta’n gynnes, ac os byddwch yn mynd â’r bwyd i’ch desg o’r caffi, i’ch atal rhag llosgi eich hun pan fyddwch yn ei gludo. Mae cynhwysyddion eraill y gellid eu defnyddio, ond mae eu cost yn uchel iawn, a byddai hyn o bosib yn cael ei drosglwyddo i’r cwsmer. Rydym yn parhau i chwilio am welliannau yn y maes hwn.

Ym mhob un o’n safleoedd ysbyty, pam nad oes gennym ddiwrnodau heb gig, lle na werthir unrhyw gig, er enghraifft ‘Dydd Llun Heb Gig’?

Rydym yn darparu bwyd i bobl ei fwynhau, ac o ystyried y 18 mis rydym wedi’u hwynebu, mae’r pleser a geir o fwyta pryd o fwyd da yn holl bwysig. Ar hyn o bryd, nid ydym yn ystyried bod peidio â chynnig cig yn rhywbeth y byddai’r mwyafrif o bobl yn ei ddymuno. A dweud hynny, rydym yn meddwl am y bwyd rydym yn ei gynnig bob amser a gellid ei ystyried yn y dyfodol.

Pam nad yw BIP Caerdydd a’r Fro yn atal yr allfeydd ar eu safleoedd ysbyty rhag gwerthu dŵr, diodydd pefriog a diodydd egni mewn poteli plastig?

Mae BIP Caerdydd a’r Fro yn ceisio gwerthu 75% o’i holl fwyd/diod fel opsiwn iach. Yn ein hallfeydd a gaiff eu rhedeg gennym ni, ni fyddwch yn gweld diodydd pefriog afiach mwyach. Rydym yn cydnabod fodd bynnag bod pobl yn mwynhau bwyd cysur o bryd i’w gilydd, felly rydym yn cynnig hwnnw hefyd. Ar hyn o bryd, ni allwn reoli’r hyn y mae manwerthwyr eraill yn ei werthu yn eu hallfeydd ar ein safleoedd, ond rydym yn edrych ar opsiynau i wella’r sefyllfa. Mae gan ein hardaloedd caffi fannau lle y gellir gwaredu plastig i’w ailgylchu.

A yw’r Bwrdd Iechyd yn mynd i fynd yn ddi-bapur?

Mae gennym strategaeth ddigidol ac rydym wrthi’n defnyddio datrysiadau digidol nid yn unig i leihau ein defnydd o bapur, ond hefyd i wella cynhyrchiant ein cydweithwyr a’r canlyniadau ar gyfer ein cleifion. Mae llawer i’w wneud, felly gwneir buddsoddiadau dros y tymor hir.

A yw’r maes gofal iechyd yn defnyddio gormod o blastig?

Mae hyn wedi cael ei gydnabod gan BIP Caerdydd a’r Fro, yn ogystal â GIG Cymru. Mae Cynllun Cyflenwi Strategol Datgarboneiddio GIG Cymru yn nodi y bydd ein cydweithwyr caffael yn gweithio gyda’r diwydiant i symud at gynnyrch mwy amldro, yn ogystal â lleihau deunydd pecynnu diangen. Gobeithiwn allu treialu rhai dulliau gweithredu eleni. Mae rhai pocedi o arfer da yn cael eu datblygu o fewn y Bwrdd Iechyd hefyd, megis yn y maes dermatoleg a llawdriniaeth cataract.

Ble allai gael gwell cymorth ynghylch yr hyn y gellir ei ailgylchu, ailddefnyddio a’i leihau?

Mae rhai o’n cydweithwyr wedi bod yn dilyn model gwella ansawdd SusQI, sy’n cael ei hyrwyddo gan y Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy. Maent yn darparu pecynnau cymorth i helpu pobl sy’n dymuno ymgymryd â gweithgarwch er mwyn dod yn fwy cynaliadwy. Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth - https://sustainablehealthcare.org.uk/susqi-resources.

Gan fod PPE yn achosi cymaint o wastraff, a ddylem ailedrych ar y ffordd rydym yn ei ddefnyddio?

Rydym yn sylweddoli bod hwn yn bryder i lawer o bobl, ac ar gyfer rhai eitemau o PPE fel menig, nid oes opsiynau amldro da yn bodoli. Rydym yn gobeithio gallu treialu eitem neu eitemau amldro y gallwn eu defnyddio’n ddiogel, eu glanhau a’u storio. Nodwn fod ein cydweithwyr yn y maes dermatoleg yn defnyddio capiau sgryb amldro, y gellir eu golchi.

A yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn annog mwy o bobl i weithio o gartref?

Ble y mae’n ymarferol gwneud hynny, mae pobl yn gweithio o gartref. Rhoddwyd tua 2,500 o liniaduron dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’r mwyafrif helaeth yn cael eu defnyddio’n rheolaidd.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us