CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Newid yn yr hinsawdd yw’r broblem fwyaf sy’n wynebu’r natur ddynol. Gyda daear sy’n cynhesu, lefelau dŵr sy’n codi a mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol yn arwain at lifogydd, rhagwelir yr effeithir yn sylweddol ar Gaerdydd wrth i ni nesáu at ddiwedd y ganrif. O ystyried sut mae hinsawdd fwy eithafol yn effeithio ar iechyd, mae’r amser i weithredu wedi dod i ben.

Y Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd

Ar draws 8 maes: Ynni; Gwastraff a Bwyd; Dŵr; Caffael; Pobl; Bioamrywiaeth Seilwaith Gwyrdd yr Amgylchedd Adeiledig; Trafnidiaeth; Clinigol – gwnaethom nodi nifer o gamau gweithredu roeddem yn gobeithio eu cyflawni. Yn ystod y flwyddyn ers drafftio ein cynllun mae rhai o’r prif gyflawniadau’n cynnwys:

 • Ail-ardystiad ISO14001
 • Gosod 7,000 o oleuadau LED, prynu 100% o drydan adnewyddadwy
 • Anfon dim gwastraff i safleoedd tirlenwi
 • Cyllid ar gyfer ffynhonnau dŵr ar sawl safle diolch i’n Helusen Iechyd
 • Cyllid ar gyfer cynnal a chadw beiciau diolch i’n Helusen Iechyd
 • Gweithio o gartref yn gyffredin
 • c33% o apwyntiadau cleifion allanol ar gyfartaledd yn rhithwir bellach
 • Creu cymuned fuddiant gweithwyr iechyd proffesiynol
 • Cyflwyno gofal iechyd cynaliadwy i fyfyrwyr meddygol blwyddyn 2, 3, 4 a 5 ym Mhrifysgol Caerdydd
 • Creu ‘achos busnes rhaglen’ ar gyfer y posibilrwydd o ddarparu YAC newydd ac adnewyddu YALl
 • Cynnal arolwg ymhlith cydweithwyr – yn asesu ymwybyddiaeth, ac roedd yr adborth a gafwyd yn cynnwys mynd i’r afael â phethau syml fel diffodd goleuadau

Roedd y cynllun gweithredu yn heriol i ni, ond os na fyddwn yn newid, ni allwn wneud y cynnydd iawn tuag at Sector Cyhoeddus sero net yng Nghymru erbyn 2030. Rydym wedi dechrau drafftio cynllun gweithredu ar gyfer 21/22 ac rydym yn bwriadu ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd ym mis Tachwedd 2021. Cynigir bod y newidiadau allweddol fel a ganlyn:

 1. Mabwysiadu targedau cynaliadwyedd craidd a osodir gan GIG Cymru. Bod dros 70 o gamau ar wahân yn gymwys i Fyrddau Iechyd ar draws ystod o feysydd.
 2. Ac yn ychwanegol at hyn, ceisio newid diwylliant dull gweithredu’r Bwrdd Iechyd o ran cynaliadwyedd o’r brig i lawr ac o’r gwaelod i fyny.
 • O’r Brig i Lawr: lle, er enghraifft, y bydd y broses o wneud penderfyniadau corfforaethol yn defnyddio cynaliadwyedd fel ystyriaeth.
 • O’r Gwaelod i Fyny: lle byddwn yn cynyddu’r cyfathrebu ynghylch astudiaethau achos cynaliadwyedd, gan fod pethau gwych yn digwydd yn y Bwrdd Iechyd sydd angen eu hyrwyddo, lle byddwn yn annog awgrymiadau syml a fydd yn golygu y byddwn yn defnyddio llai o ynni ac yn gwaredu gwastraff yn y ffordd fwyaf cynaliadwy, a lle byddwn yn edrych at gynyddu nifer y bobl sy’n gwella ansawdd yn gynaliadwy, gyda phwyslais ar gyfnewid neu leihau’r defnydd o lefel uchel o nwyon tŷ gwydr sy’n effeithio ar gynnyrch clinigol.

Ein nod yw cael ein cydnabod ymhlith y deg system iechyd orau ar draws y byd. Mae ein hymagwedd uchelgeisiol at gynaliadwyedd yn cyd-fynd â’r dyhead hwn. Mae llawer o waith i’w wneud cyn cyrraedd sector cyhoeddus sero-net erbyn 2030, ac rydym wedi dechrau arni. Mae gan bawb, boed i ba ran o’r Bwrdd Iechyd maent yn perthyn, ran i’w chwarae.

 • Gallwn oll ddiffodd golau neu roi eitem o wastraff yn y bin cywir.
 • Gall rhai ohonom leihau ein defnydd o gynnyrch – rhywbeth syml fel papur argraffu
 • Gall rhai ohonom ddefnyddio dyfeisiau amldro mwy cynaliadwy yn lle cynnyrch untro neu ddarparu meddyginiaeth ar bresgripsiwn sy’n fwy ecogyfeillgar.

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich syniadau a’ch prosiectau gwella ansawdd a fydd yn helpu BIP Caerdydd a’r Fro i ddod yn lle mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar i fyw a gweithio, yn ogystal ag unrhyw ddulliau arloesi y gallech fod wedi clywed amdanynt ar gyfer sicrhau cynaliadwyedd wrth ddarparu gofal iechyd.

 

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us