CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Cyfalaf, Ystadau a Chynllunio

Cyfalaf, Ystadau a Chynllunio yw ceidwaid System Rheoli Amgylcheddol (EMS) y Bwrdd Iechyd (ISO14001), a achredwyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig.  Mae’r EMS yn cefnogi’r dyheadau/disgwyliadau deddfwriaethol ac amgylcheddol mewnol hynny a osodir yn erbyn y sefydliad.  Mae’r system sefydledig wedi’i strwythuro i helpu’r sefydliad ac aelodau staff niferus a’i bartneriaid gwaith, ac fe’i crëwyd i sicrhau bod unrhyw weithgarwch a wneir yn cael yr effaith leiaf posibl ar yr amgylchedd.  Mae’r system wedi’i dylunio i sicrhau, waeth beth fo’r gweithgaredd, bod unrhyw un neu unrhyw beth sy’n cyrraedd neu’n gadael unrhyw safle BIP, yn gwneud hynny mewn modd rheoledig a diogel.

Rhaglen Re:fit

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn un o sefydliadau mwyaf y GIG yn y DU ac mae bob amser wedi cydnabod bod angen cymryd camau i leihau ei ddefnydd o ynni a’i effaith ar yr amgylchedd. Mae’r ystâd yn cynnwys dau ysbyty acíwt, pedwar ysbyty cymunedol llai, a dros 40 o glinigau gofal iechyd, adeiladau, swyddfeydd ac eiddo preswyl.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio mewn partneriaeth â Vital Energi drwy’r Rhaglen Re:fit i ddarparu gostyngiadau sylweddol o ran ynni, carbon a chostau ac i helpu i gefnogi a chyflawni strategaeth a thargedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru.

Er mwyn sicrhau arbedion uniongyrchol o ran ynni a charbon cafodd y prosiect Re:fit ei rannu’n nifer o gamau. Cam cyntaf y prosiect, a ddechreuodd ym mis Mawrth 2020, oedd darparu detholiad o fesurau arbed ynni nad ydynt yn gymhleth a oedd yn cynnwys:

  • Gosod goleuadau LED yn lle bron 7,000 o hen oleuadau, gan gynnwys gosodiadau golau brys ac offer rheoli clyfar.
  • Dros 100 o ffaniau newydd, i gymryd lle motorau ffan, beltiau a chydosodiadau ffan llai effeithlon sy’n bodoli eisoes mewn Unedau Dosbarthu Aer.
  • Inswleiddio pibellau a chynlluniau amrywiol eraill.
  • Yr arbedion blynyddol amcangyfrifedig o ran lleihau allyriadau carbon a chostau ynni yw 700 tunnell a £300k – £350k y flwyddyn yn y drefn honno. At hynny, mae’r mesurau hefyd wedi gwella cyflyrau cysur amgylcheddol mewn ystod o ardaloedd a seilwaith yr Ystad.

Mae ail gam y gwaith yn cwmpasu Mesurau Arbed Ynni mwy cymhleth gan gynnwys:

  • Uwchraddio a gwella systemau rheoli adeiladau.
  • Rhaglen sylweddol i osod goleuadau LED newydd yn lle hen oleuadau ac offer rheoli clyfar lle bo’n briodol.
  • Rhaglen gosod ffaniau newydd ychwanegol, gosod motorau ffan, beltiau a chydosodiadau ffan newydd yn lle hen rhai mewn amrywiaeth o unedau dosbarthu aer.
  • Adnewyddu Canolfan Ynni Ysbyty Athrofaol Llandochau yn gyfan gwbl.
  • Cynllun PV solar mawr ar y to.

Mae’r cam hwn bron â gorffen cael ei ddatblygu, er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno’r Cais am Gyllid. Bydd y gwaith hwn unwaith eto yn gwella cyflyrau amgylcheddol a seilwaith yr Ystad.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us