CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

SIARTERI TEITHIO IACH CAERDYDD A’R FRO

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi llofnodi’r Siarteri Teithio Iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae’r Siarteri yn ymrwymo sefydliadau sydd wedi ymuno i gefnogi ac annog eu staff a’u hymwelwyr i deithio mewn ffordd gynaliadwy i’w safleoedd ac oddi yno.

 

Trwy 14 cam gweithredu uchelgeisiol, mae’r siarter yn hybu cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio cerbydau allyriadau isel iawn. Mae’r camau’n cynnwys sefydlu rhwydwaith o hyrwyddwyr teithio cynaliadwy, datblygu ymgyrchoedd cyfathrebu targedig i staff, cynnig a hyrwyddo’r cynllun beicio i’r gwaith a chynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio fideo-gynadledda ar gyfer cyfarfodydd i leihau nifer y teithiau y mae angen i staff eu gwneud rhwng safleoedd. Mae’r Siarter ar waith am dair blynedd yn dilyn y lansiad ym mis Ebrill 2019, a disgwylir i’r camau gael eu rhoi ar waith yn llwyr erbyn mis Ebrill 2022.

 

Y sefydliadau a lofnododd y siarter mewn digwyddiad lansio, ochr yn ochr â’r Bwrdd iechyd, oedd Cyngor Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu De Cymru, Carchar a Phrawf EM, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Chwaraeon Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Ambiwlans Cymru a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Rhyngddynt, mae’r sefydliadau hyn yn cyflogi dros 33,000 o aelodau staff yn ninas Caerdydd, y byddant yn eu hannog i wneud newid iach a chynaliadwy i’r ffordd maent yn teithio.

 

Mae llygredd aer mewn rhannau o Gaerdydd yn uwch na therfynau cyfreithiol yr UE, ac yn cynyddu’r risg i iechyd, gyda thrafnidiaeth ffyrdd yn gyfrifol am tua 80% o’r nitrogen deuocsid (NA2) a gaiff ei fesur ar ymyl y ffordd.

Ymhlith effeithiau hirdymor llygredd aer mae cyfraddau uwch o glefyd yr ysgyfaint, clefyd cardiofasgwlaidd a chanser.

 

Drwy gydweithio ac ystyried yr hirdymor, nod sefydliadau sector cyhoeddus yn y Ddinas yw cynyddu cyfran y teithiau a wneir i ac o fannau gwaith mewn ffordd gynaliadwy, gan leihau’r effaith ar yr amgylchedd ac ar iechyd pobl Caerdydd er lles y genhedlaeth bresennol a rhai’r dyfodol. Mae’r sector cyhoeddus yng Nghaerdydd yn cyflogi bron i draean o oedolion yn y Ddinas.

Mae rhagor o wybodaeth am y Siarteri Teithio Iach yn healthytravel.cymru/siarteri

 

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us