CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Newid yn yr hinsawdd yw’r broblem fwyaf sy’n wynebu’r natur ddynol. Gyda daear sy’n cynhesu, lefelau dŵr sy’n codi a mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol yn arwain at lifogydd, rhagwelir yr effeithir yn sylweddol ar Gaerdydd wrth i ni nesáu at ddiwedd y ganrif. O ystyried sut mae hinsawdd fwy eithafol yn effeithio ar iechyd, mae’r amser i weithredu wedi dod i ben.

Llunio ein Gofal Iechyd Cynaliadwy i'r Dyfodol

Newid yn yr hinsawdd yw’r broblem fwyaf sy’n wynebu’r natur ddynol.  Gyda daear sy’n cynhesu, lefelau dŵr sy’n codi a mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol yn arwain at lifogydd, rhagwelir yr effeithir yn sylweddol ar Gaerdydd wrth i ni nesáu at ddiwedd y ganrif. O ystyried sut mae hinsawdd fwy eithafol yn effeithio ar iechyd, mae’r amser i weithredu wedi dod i ben.

 

Rydym yn falch bod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hanes cadarn o leihau ein hôl-troed amgylcheddol, a diolch i gyllid Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglen Re:Fit, mae amrywiaeth o brosiectau wedi’u cynllunio i wneud gwelliannau pellach, ac rydym yn bwriadu adeiladu ar hyn a gwneud mwy.

Amcangyfrifir bod 4% o holl nwyon tŷ gwydr y DU o ganlyniad i ofal iechyd.

Er bod gennym bobl frwdfrydig sydd wedi bod yn arloesi o safbwynt mabwysiadu arferion gofal iechyd cynaliadwy, rhaid i ni edrych ar bob agwedd ar ein gweithrediad fel system iechyd, a darparu gwelliannau.  Gallai hynny olygu lleihau plastigau defnydd untro a ddefnyddir yn y maes gofal clinigol neu aildrefnu ein gwasanaethau mewn ffyrdd sy’n cael effaith gadarnhaol ar ein cleifion yn ogystal â’r amgylchedd.

Mae ein cydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd a’r Bwrdd yn frwdfrydig dros wella ein heffaith ar yr amgylchedd, felly mae’r cynllun hwn yn adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd eisoes, ac edrychwn ymlaen at roi camau pellach ar waith yn y dyfodol sy’n anelu at gyflawni nodau ac  uchelgeisiau hyd yn oed yn fwy.

Edrychwch ar ein Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd  sy’n nodi’r hyn yr hoffem ei gyflawni yn y tymor byr, a fydd yn sbardun i fynd ymhellach ac yn gyflymach, wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau i gyflawni ein nodau Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol ac ail-ddarparu Ysbyty Athrofaol Cymru.  Mae’r cynllun gweithredu yn eang ac yn ceisio profi cysyniadau mewn gofal clinigol yn arbennig, sy’n gallu bod yn ddulliau braenaru ar gyfer datblygu ymhellach.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us