CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Llygredd Aer yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Mae modelau llygredd aer mewn rhannau o Gaerdydd yn dangos y bydd yn uwch na therfynau cyfreithiol yr UE, gan gynyddu’r risg i iechyd. Ni fydd y mwyafrif o bobl yn dioddef effeithiau salwch byr dymor o gael eu hamlygu i’r crynodiadau o lygredd aer a fesurir fel arfer yng Nghaerdydd, ond gall unigolion a grwpiau agored i niwed gael eu heffeithio ar adegau pan fo’r llygredd aer yn waeth.

Y prif lygryddion sy’n peri ryder o ran iechyd pobl yw nitrogen deuocsid (NO2) a deunydd gronynnol.  Mae carbon deuocsid (CO2) yn nwy tŷ gwydr sy’n cyfrannu’n fawr at y newid yn yr hinsawdd.  Mae trafnidiaeth ffordd yn gyfrifol am tua 80% o’r NO2 a fesurir ar ochr y ffordd.

Mae effeithiau byr dymor llygredd aer yn cynnwys gwaethygu cyflyrau’r galon ac ysgyfaint sydd eisoes yn bodoli, megis asthma a broncitis.   Mae grwpiau mwy agored i niwed yn cynnwys y rheiny â chyflyrau’r galon ac ysgyfaint sydd eisoes yn bodoli; a phlant a phobl hyn.

Mae effeithiau hir dymor llygredd aer yn cynnwys cyfraddau uwch o glefyd yr ysgyfaint a chlefyd cardiofasgwlaidd (gan gynnwys clefyd y galon a strôc) a chanser.

Amcangyfrifir y bydd disgwyliad oes cyfartalog y DU yn gostwng 7-8 mis yn gyffredinol oherwydd llygredd aer.  Amcangyfrifir bod llygredd aer a achosir gan ronynnau mân (PM2.5) yn achosi tua 140 o farwolaethau bob blwyddyn yng Nghaerdydd

Nid oes lefel ddiogel o amlygiad i lygredd aer gan ddeunydd gronynnol, neu ar gyfer amlygiad byrdymor i NO2. Mae effeithiau amlygiad yn cynyddu po hiraf yr amlygiad.

Amcangyfrifwyd bod problemau iechyd o lygredd aer yn y DU yn costio dros £20bn y flwyddyn i gymdeithas, busnesau a’r GIG.

 

Mae Cyngor Caerdydd a sefydliadau partner yn ystyried sut y gellir lleihau lefelau llygredd yn y Ddinas.

Yn rhan o’r dull hwn, er mwyn helpu i wella ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon a gwella lles corfforol a meddyliol pobl, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi ymrwymo i weithredu ar ôl llofnodi’r Siarteri Teithio Iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us