CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Gweithio mewn partneriaeth â Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

Cyfeiriadur Prosiectau Arddangos

Mae’r cyfeiriadur hwn yn rhoi trosolwg dros nifer o brosiectau sy’n cael eu datblygu, sydd wedi’u sefydlu, neu sydd wedi’u cwblhau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac sy’n dangos y pum ffordd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), ac yn cyfrannu at nifer o’r nodau llesiant. Rhoddir manylion cyswllt a dolenni gwe lle bônt yn berthnasol ar gyfer pob prosiect os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn gosod dyletswydd llesiant ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd drwy gyfrannu at gyflawni’r saith nod llesiant cenedlaethol. Er mwyn gwneud hynny, rhaid i Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus, weithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Gweithio mewn partneriaeth â Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn aelod statudol o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Diben Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw sicrhau bod y cyrff sy’n aelodau ohonynt yn gweithio’n gydweithredol i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu poblogaethau lleol a chyfrannu at gyflawni’r saith nod llesiant sydd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae partneriaid wedi ymrwymo i weithio ar draws ffiniau sefydliadol i gytuno ar gamau gweithredu i sicrhau gwell canlyniadau a gwella llesiant dinasyddion lleol, gan weithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy ac mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

 

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid BGC ar ddatblygu Asesiadau Lles statudol a Chynlluniau Lles, sy’n nodi ymrwymiadau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i wella llesiant lleol heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod yr angen i weithio’n agos gyda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i sicrhau bod amcanion a chamau gweithredu’n cyd-fynd, ynghyd â threfniadau atebolrwydd clir ar gyfer cymryd cyfrifoldeb arweiniol ar faterion. Mae ein Cadeirydd a’n Tîm Gweithredol yn ymwneud yn uniongyrchol â gwaith y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n cynnig cyfleoedd go iawn i feddwl mwy am y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl leol, ceisio atal problemau a chymryd agwedd fwy cydgysylltiedig at ein gwaith.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us