CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Cardiff & Vale Health Charity

Ein Dôl Iechyd

Bydd ein Dôl Iechyd yn dod â’r weledigaeth o berllan gymunedol yn fyw yn y caeau o amgylch Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio gyda phartneriaid i sefydlu’r prosiect arloesol hwn y credir ei fod y cyntaf o’i fath ar safle ysbyty yn y DU.

Ein nod yw sefydlu parc iechyd cymunedol ecolegol fydd yn fuddiol i fywyd gwyllt, planhigion a phobl drwy ryngweithio positif rhwng bodau dynol a’r amgylchedd.

Bydd ein Dôl Iechyd o fudd i gleifion, staff, ymwelwyr a’r gymuned ehangach a chaiff ei ariannu’n gyfan gwbl drwy roddion i Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.

Mae’r cynllun bellach wedi’i ailfrandio yn ‘Ein Dôl Iechyd’ o “Ein Perllan” ac mae ymgynghoriad arno wedi digwydd, yn manylu ar y cynlluniau/dyluniadau ar gyfer y man gwyrdd, ac yn gofyn am adborth gan gleifion, aelodau’r gymuned leol ac aelodau staff ar y nodweddion o fewn y cais cynllunio.

Mae’r newidiadau i’r prosiect wedi ychwanegu manylion at y gofod 7 erw a’r gobaith yw y bydd ar y gweill o hydref 2021. Wedi i’r gofod ddechrau dod yn fyw bydd yn dod â chyfres o eco-systemau a bïomau yn ei sgil.

Gallwch ddarllen mwy am y prosiect hwn yma: https://ourorchard.wales/

Arial View of Site from the South West – Golygfa o’r awyr o’r safle, o’r de-orllewin (Down To Earth, 2021)

Gardd Ysbyty Dewi Sant

 Mae hwn yn gynllun arall sydd â thema debyg o gysylltu â’r awyr agored. Gardd yn Ysbyty Dewi Sant yw’r prosiect hwn, y tu allan i Ward Elizabeth. Nod adnewyddu’r ardal hon fyddai creu amgylchedd heddychlon i gleifion ac ymwelwyr, a lle cyfleus i gleifion fynd am awyr iach a threulio amser gyda pherthnasau neu ymwelwyr (yn dibynnu ar gyfyngiadau Covid-19).

Gallwch ddarllen mwy am y prosiect gardd hwn yma: https://healthcharity.wales/cy/

Gardd Hafan-y-Coed

Bydd uned iechyd meddwl oedolion Hafan-y-Coed yn creu gardd i gleifion ei mwynhau cyn bo hir.  Bydd murlun yn rhan o ‘Ardd Cwtsh’ a bydd wedi ei greu o eitemau y cyfrannodd pobl yn hael.

Ysbyty Brenhinol Caerdydd – Gardd Drefol

Yn fwyaf diweddar, bu Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro’n llwyddiannus gyda chais am becyn gardd drefol gan yr elusen, ‘Cadwch Gymru’n Daclus’ un o’r llefydd cyntaf yn y wlad i elwa o’r cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur eleni.

Bydd y wobr hon yn galluogi’r Bwrdd Iechyd i greu man gwyrdd ar dir Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Mae’r fenter yn adlewyrchu ethos Cadwch Gymru’n Daclus;

 • Gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol
 • Rhoi  poblwrth wraidd popeth a wnawn
 • Diogelu ein hamgylcheddnawr ac ar gyfer y dyfodol

Bydd y pecyn gardd sydd i’w dderbyn yn cynnwys y canlynol:

 • 50 o blygiau blodau gwyllt brodorol
 • Pedair rhedynen frodorol
 • Chwech o blanhigion dringo brodorol (potiau un litr)
 • Bylbiau brodorol
 • Potiau alwminiwm a threlis
 • Compost a phridd uchaf heb fawn
 • Graean ar gyfer draenio
 • Gwesty pryfed
 • Offer llaw (sisyrnau tocio, tryweli)
 • Menig

Mae gweithgarwch y Bwrdd Iechyd yn y maes hwn yn cyd-fynd â thueddiadau byd-eang, lle mae trefi a dinasoedd yn eu gwyrddio’u hunain o fewn eu hôl troed presennol.

Lles

Ers nifer o flynyddoedd mae’r Bwrdd Iechyd wedi rheoli nifer o gychod gwenyn, yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Mae manteision cefnogi ein pryfed peillio yn niferus – maent yn rhan hanfodol o ecosystemau sy’n gweithio’n iach, gan helpu, er enghraifft:

 • cynhyrchu bwyd – yn uniongyrchol fel mêl, ac yn anuniongyrchol fel cnydau
 • creu amgylchedd amrywiol, gweithredol a deniadol sy’n cefnogi:
 • iechyd a lles a mannau gwyrdd trefol

I gael gwybod mwy, darllenwch; Y Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio yng Nghymru

https://ourorchard.wales/wellbeing-project-2/

Gorsafoedd Dŵr Yfed

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn dal yn ymrwymedig i gefnogi Cynllun Ail-lenwi’r DU, a’r ‘Ymgyrch Dinas i’r Môr’ fyd-eang.

Mae cyflawni targedau yfed dŵr dyddiol yn weledigaeth sydd wedi cael ei hyrwyddo gan GIG y DU a Llywodraeth Cymru, gyda’r llywodraeth honno’n gosod targed o sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at ddŵr yfed glân fel rhan o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Gwella ein hamgylchedd, hygyrchedd dŵr glân, iechyd ein cymuned a lleihau cynhyrchu plastig o fewn y Bwrdd Iechyd, yw’r canlyniadau cadarnhaol a ddaw yn sgil ymwneud y Bwrdd Iechyd â’r ymgyrch hon.

 

Dywedodd Dr Suzanne Wood, Ymgynghorydd Meddyginiaethau Iechyd y Cyhoedd:  “Mae hyrwyddo hydradu iach yn un o flaenoriaethau allweddol ein cynllun partneriaeth i gefnogi pobl ledled Caerdydd a’r Fro i symud mwy a bwyta’n dda.  Felly, rydym yn falch iawn bod y gorsafoedd dŵr newydd yn helpu i wella mynediad at ddŵr yfed.

“Mae aros wedi’ch hydradu yn bwysig i gadw ein cyrff yn iach ac mae dŵr yn ddewis gwych ar gyfer hydradu gan ei fod am ddim, yn rhydd rhag calorïau ac yn garedig i’ch dannedd.”

Gellir dod o hyd i orsafoedd ail-lenwi dŵr yfed ar hyn o bryd yn; – Ysbyty’r Barri, Ysbyty Dewi Sant, Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Canolfan y Fron a Chanolfan Adsefydlu Asgwrn Cefn a Niwro Arbenigol Llandochau yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ac Adain Lakeside yn Ysbyty Athrofaol Cymru.  Mae mannu eraill yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hefyd wedi dangos diddordeb.

 

Sesiynau Gwirio Iechyd Beiciau

Mae mwy o sesiynau AM DDIM wedi eu cynnig i staff y BIP gydol mis Medi a mis Hydref 2021, ac mae safleoedd ychwanegol ar gael yn y BIP erbyn hyn!  Mae’r sesiynau ychwanegol hyn yn dilyn llwyddiant y rhai a gynhaliwyd dros y gwanwyn:  https://healthcharity.wales/bike-health-check-sessions-were-wheelie-good/

I gadw lle AM DDIM ewch i’n gwefan: https://healthcharity.wales/bike-health-checks/

Gardd Horatio

Defnyddio man gwyrdd i helpu gyda’r broses wella neu gynnig ysbaid i rai sy’n derbyn gofal. Bydd ‘Gardd Horatio Caerdydd’ yn Nghanolfan Adsefydlu Anafiadau Asgwrn Cefn Cymru sydd newydd ei chreu gan Ysbyty Athrofaol Llandochau yn rhan o ‘Gynllun Rookwood’.  Mae’r ardd unwaith eto’n cael ei hariannu gan roddion ac mae’n cael ei chefnogi’n rhyfeddol gan bobl ledled Cymru, gan gynnwys cyn-glaf.  Mae’r prosiect yn ffodus o fod wedi sicrhau gwasanaethau’r dylunydd arobryn o Gymru Sarah Price.

https://www.horatiosgarden.org.uk/the-gardens/horatios-garden-wales/

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us