Gwasanaethau Digidol a Chynaliadwyedd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o addasu’r ffordd rydym yn defnyddio gwasanaethau digidol i gyfrannu’n gadarnhaol at ein hagenda cynaliadwyedd.

Fel Bwrdd Iechyd rydym wedi bod yn ehangu defnydd telefeddygaeth er mwyn darparu gofal o bell, yn ogystal â defnyddio systemau digidol i leihau cofnodion papur, argraffu a phostio.

Beth yw telefeddygaeth?

Mae Telefeddygaeth yn caniatáu i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ddiagnosio, gwerthuso a thrin cleifion o bell gan ddefnyddio technoleg telathrebu.  Mae’r dull wedi bod drwy esblygiad trawiadol yn ystod y degawd diwethaf ac mae’n dod yn rhan gynyddol bwysig o seilwaith gofal iechyd America. – (ChironHealth, 2021)

Gweinyddwyr Rhithwir

Mae ffyrdd y gallwn wneud hyn yn cynnwys lleihau ynni sy’n rhedeg caledwedd ddigidol sy’n cael ei thanddefnyddio neu sydd yn orfanwl, rydym wedi symud i weinydd mwy rhithwir, lle darperir capasiti yn seiliedig ar angen, a’i reoleiddio yn seiliedig ar ddefnydd amlwg.

Rydym wedi bod yn moderneiddio’r seilwaith Digidol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Chymru.  Gwnaed hyn drwy ddefnyddio atebion Cwmwl oddi ar y safle, megis Microsoft Office 365, a’r cyfleuster share-point cenedlaethol.

Mae llawer o fanteision o gael gweinydd rhithwir, megis;

 • Maent yn arbed arian ar gostau TG – mae llai o weinyddion ffisegol yn golygu llai o arian yn cael ei wario ar y gweinyddion hynny.
 • Maent yn lleihau nifer y gweinyddion ffisegol y mae’n rhaid i gwmni eu cael ar eu safleoedd – mae hyn yn arwain at gynnydd mewn gofod ac effeithlonrwydd.
 • Maent yn lleihau defnydd ynni – mae hyn yn anochel oherwydd bod llai o weinyddion ffisegol.
 • Maent yn creu amgylcheddau defnyddwyr annibynnol – gall unigolion redeg rhaglenni mewn un gweinydd rhithwir, heb effeithio ar eraill.
 • Maent yn darparu gwe-letya fforddiadwy – pan all gweinyddion lluosog ffitio ar yr un cyfrifiadur, mae’r cyflenwad o weinyddion yn cynyddu am gost ychwanegol fach iawn.

(Pickett, 2019)

Ymgynghoriadau fideo

Mae ymgynghoriadau fideo ar gynnydd, eleni yn unig rydym wedi gallu darparu dros 50,000 o ymgynghoriadau, gan arbed tua hanner miliwn o filltiroedd teithio gan gleifion (swm sy’n cynyddu!), a thua 140 tunnell o CO2.

Mae ein hapwyntiadau fideo yn gwbl ddiogel a chyfrinachol, ac yn caniatáu i gleifion gael yr un lefel o ofal ag y maen nhw wedi arfer ag e, heb orfod gadael eu cartref, teithio na dod o hyd i le parcio ar y safle.   Lle bo’n addas yn glinigol, gellir cynnig apwyntiad i gleifion drwy fideo neu dros y ffôn fel eu bod yn cael cyfle i weld eu clinigwr mewn ffordd mor gyfleus â phosibl.

Ceir mynediad at apwyntiadau fideo drwy’r rhyngrwyd o gyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol, gan ddefnyddio porwyr gwe Chrome neu Safari.  Bydd angen camera gwe ar ddefnyddwyr cyfrifiadur (sydd fel arfer wedi’u cynnwys mewn gliniaduron) a phenset neu seinydd.   Mae apwyntiadau am ddim i’w mynychu os yw cleifion yn defnyddio eu Wi-Fi.

Digidol a Chaffael

Mae’r tîm Digidol wedi bod yn cydweithio â’r adran Gaffael i gynyddu’r gwerthusiad o effeithlonrwydd ynni, a chynaliadwyedd ecolegol systemau ac atebion digidol y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn eu caffael.

Mae Microsoft Teams wedi cael ei ‘ddefnyddio’n helaethach nag erioed’ yn sgil y pandemig COVID-19 er mwyn lleihau teithio o fewn Safleoedd y Bwrdd Iechyd, ac o gartref i wahanol safeloedd ar gyfer cyfarfodydd gwaith.

“Cyrhaeddodd Microsoft Teams 115 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol.  Mae’r twf hwn yn adlewyrchu’r galw cynyddol a pharhaus am Teams fel y man gorau ar gyfer gweithio o bell a gweithio hybrid yn ystod y pandemig, gan helpu pobl a sefydliadau ym mhob diwydiant i aros yn ystwyth a gwydn yn yr oes newydd hon.” – (Microsoft, 2021)

Mae tua 2000 o liniaduron wedi’u rhwydweithio, a dros 1000 o ddyfeisiau gweithio symudol cymunedol wedi eu hadnewyddu, wedi galluogi model llawer mwy ystwyth o weithio ar draws y Bwrdd Iechyd.  Mae gweithio gartref yn fwyfwy hyfyw, gyda mynediad at amrywiaeth eang o gynhyrchion, a’r gwasanaethau sydd eu hangen ar staff.  Yn ei dro, mae gweithio o bell hefyd wedi cyfrannu at leihau llygredd gan gymudwyr.

Cyfeiriadau

ChironHealth, 2021. What is Telemedicine?. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://chironhealth.com/telemedicine/what-is-telemedicine/
[Cyrchwyd 27 Medi  2021].

Microsoft, 2021. A new way to work and learn for a new digital age. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/10/28/microsoft-teams-reaches-115-million-dau-plus-a-new-daily-collaboration-minutes-metric-for-microsoft-365/
[Cyrchwyd  27 Medi 2021].

Pickett, P., 2019. Server Virtualization. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://www.thebalancecareers.com/server-virtualization-a-definition-2071939
[Cyrchwyd 27 Medi 2021].

CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Llunio ein Gofal Iechyd Cynaliadwy i'r Dyfodol

Sustainability and sustainable development is most commonly described as, ‘development that meets the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’ (World Commission on Environment and Development 1987).

Why take action now?
There is incontrovertible evidence from the scientific community that climate change is taking place due to man-made emissions of greenhouse gases. The impact of climate change is visible already – extreme weather, rising sea levels, mass species loss and extinction – and is impacting on our daily lives.

Like many countries around the world, the Welsh Government has declared a climate emergency and has been taking action as a globally responsible Wales for many years.

In an emergency, we have to behave and act differently and swiftly. Therefore, if the Health Board is to meet and exceed the existing requirements, we need to take action urgently to accelerate reduction in our carbon impact, and take other action to embed sustainable development into everything that we do.

Climate Emergency

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Beth sydd wedi cael ei wneud yng Nghymru hyd yma?

Yn 2015, gwnaeth Llywodraeth Cymru gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) – deddfwriaeth holl bwysig yn fyd-eang sydd bellach yn cael ei hailadrodd mewn gwledydd eraill ar draws y byd. Yn dilyn hyn cyflwynwyd nifer o ofynion cyfreithiol eraill y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) sy’n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru sicrhau lleihad o 80% o leiaf mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru erbyn 2050.

Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel.’ Mae’r cynllun yn fanwl iawn ac yn nodi’r camau sy’n ofynnol ar draws pob sector yng Nghymru i weithredu ar y targedau a nodwyd er mwyn cyflawni’r nod o sicrhau bod y sector cyhoeddus yn niwtral o ran carbon erbyn 2030.

Beth ydyn ni wedi’i wneud hyd yma?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro eisoes yn cymryd camau mewn nifer o feysydd, ac yn meincnodi’n dda ar nifer o fesurau allweddol.

Mae adolygiad allanol wedi cadarnhau ein bod yn gwneud cynnydd da wrth ymgorffori gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ar ôl mabwysiadu amcanion strategol yn ein strategaeth 10 mlynedd Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol, yn ogystal â’n hamcanion llesiant.

“Ym mis Ionawr eleni, ymrwymodd ein Bwrdd i ymateb ar frys i’r argyfwng hinsawdd, gan gadarnhau dyhead i fod yn sefydliad enghreifftiol. Gwnaeth y Bwrdd Iechyd hefyd gytuno ar y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2020 sy’n ymrwymo i gymryd camau i hyrwyddo bioamrywiaeth ar ein hystâd helaeth. Isod ceir rhai enghreifftiau o’r camau rydym eisoes yn eu cymryd:

 • Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru sicrhau lleihad o 80% o leiaf mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru erbyn 2050.
 • Cynllun Llywodraeth Cymru Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel (2019)
 • Mae’r sector iechyd yn defnyddio ynni’n sylweddol, ac fel un o sefydliadau GIG mwyaf y DU, mae hyn yn wir am ein Bwrdd Iechyd ni hefyd. Fodd bynnag, mae gennym grŵp ynni rhagweithiol ac rydym eisoes wedi cymryd camau gweithredu sylweddol i leihau ein defnydd o ynni ac erbyn hyn, ni sy’n defnyddio’r swm lleiaf o ynni yng Nghymru.
 • Rhaglen lleihau carbon ar waith (Rhaglen Re:fit). Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan yng Nghynllun Credyd Carbon yr UE.
 • Mae’r GIG fel arfer yn cynhyrchu llawer o wastraff, ond rydym wedi cymryd camau sylweddol hyd yma i leihau faint o wastraff rydym yn ei gynhyrchu er mwyn dileu’r gwastraff sy’n mynd i’r safleoedd tirlenwi. Hyd yma, y Bwrdd Iechyd sy’n cynhyrchu’r lefelau uchaf o ddulliau lleihau gwastraff o blith yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru.
 • Rydym hefyd yn defnyddio llawer o ddŵr, ac mae ein hystad sy’n heneiddio yn defnyddio mwy o ddŵr o gymharu â chyfleusterau modern. Fodd bynnag, rydym wedi cymryd camau i leihau ein defnydd o ddŵr yn gyffredinol, drwy gyflwyno mentrau fel troethfeydd di-ddŵr.
 • Mae theatrau yn defnyddio llawer o ynni ac yn creu gwastraff posibl. Rydym yn arwain prosiect arloesi ‘Theatrau Gwyrdd’ i edrych ar sut y gellir dylunio theatrau’r dyfodol a’u cynnal mewn ffyrdd sy’n niwtral o ran carbon ac yn gynaliadwy.
 • Rydym yn sicrhau ein bod yn ymgorffori cynaliadwyedd yn y broses o ddylunio ac adeiladu seilwaith newydd. Rydym wedi sicrhau cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer datgarboneiddio datblygiad Hwb Lles Maelfa.
 • Gwyddom fod hybu teithio llesol yn dda i’r amgylchedd ac yn dda i’n hiechyd. Mae gennym ymrwymiad Teithio Llesol gyda phartneriaid PSB ac mae cynlluniau teithio llesol ar waith.
 • Mae gennym swm sylweddol o ystâd y gallwn ei ddefnyddio i hyrwyddo cynaliadwyedd a bioamrywiaeth. Ein Perllan yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yw un o’n mentrau mwyaf yn y maes hwn.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us