CAV_SUSTAINABILITY_LOGO

Gweithredu ar yr Argyfwng Hinsawdd

Mae tystiolaeth bendant gan y gymuned wyddonol ryngwladol bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd oherwydd allyriadau nwyon tŷ gwydr wedi eu creu gan y ddynol ryw.  Mae llosgi tanwydd ffosil yn cyfrannu’n fawr at yr allyriadau hyn.

Mae effeithiau y newid yn yr hinsawdd – y mae llawer ohonynt eisoes yn cael eu gweld – yn cynnwys digwyddiadau tywydd eithafol, codiadau yn lefel y môr, a cholli rhywogaethau a difodiant. Bydd y rhain yn cael effaith ganlyniadol yn y DU gan gynnwys ar seilwaith, argaeledd bwyd, patrymau iechyd a salwch, a mudo. Yn ôl Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig, gallai cynnydd o 2°C olygu mwy o gyfnodau o wres llethol, cynnydd deg gwaith mewn hafau heb iâ yn yr Arctig a dileu riffiau cwrel y byd yn llwyr, sy’n gartref i filiynau o rywogaethau. Bydd cyfyngu cynhesu’r ddaear i 1.5°C drwy leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr yn lleihau maint ac effaith y newidiadau hyn.

Ym mis Ionawr 2020, ar ddechrau degawd newydd a gydag amser yn brin i atal ‘pwyntiau tipio’ yn yr hinsawdd rhag cael eu torri, datganodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro argyfwng hinsawdd, ac ymrwymodd i roi camau pendant ar waith i fynd i’r afael â’n hallyriadau ein hunain.

Gwneud hynny yw’r peth iawn i’w wneud yn seiliedig ar y wyddoniaeth, ond mae hefyd yn dangos ein hymrwymiad i gynnal a gwella iechyd y cyhoedd a lleihau anghydraddoldebau, a chyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddedd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a’r Ddeddf Amgylchedd (Cymru). Mae’r dull hwn yn cyd-fynd yn llwyr â’n strategaeth sefydliadol, Llunio Ein Dyfodol, a’n hamcanion lles.

Have your say

O ganlyniad i gamau gweithredu’r Bwrdd Iechyd, gobeithir y gellir gweld bod y sefydliad yn rhagori ar ei gyfrifoldebau gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar fwy na gofal iechyd yn unig, bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel sefydliad, yn endid gweithredol sy’n gwella’n barhaus, a bob amser yn anelu at fod yn well a pharhau i wneud gwahaniaeth nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer yfory, gan ddangos esiampl i genedlaethau’r dyfodol ei dilyn.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd, anfonwch e-bost at news@wales.nhs.uk

Shaping Our Future Wellbeing

Cardiff and Vale University Health Board’s 10-year transformation and innovation strategy.

–  Home
–  What We’re Doing
–  Innovation Hub
–  Our CAV Characters
–  Contact Us