Cardiff and Vale University Health Board Logo

Adnewyddu ein strategaeth

Cardiff and Vale University Health Board Logo

Y daith hyd yn hyn…

Lansiwyd Llunio Ein Llesiant i’r Dyfodol, ein strategaeth ddeng mlynedd bresennol, yn ôl yn 2015, yn dilyn ei datblygu gyda chydweithwyr, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

Mae’r strategaeth yn rhoi cyd-destun i bopeth a wnawn a’i nod sylfaenol yw ceisio mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau iechyd amlwg sy’n bodoli ar draws y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, a darparu’r gwasanaethau gofal iechyd gorau oll. Rydym yn gweithio gydag ystod ehangach o bartneriaid sy’n holl bwysig i wireddu ein huchelgeisiau. Mae ein strategaeth yn hanfodol i’n cefnogi i gyflawni ein cenhadaeth ‘gofalu am bobl a chadw pobl yn iach’.

Rydym yn prysur nesáu at ddiwedd ein strategaeth Llunio Ein Llesiant i’r Dyfodol. Yn ogystal, mae’r Bwrdd Iechyd dan straen sylweddol, wedi’i ddwysáu gan effeithiau’r pandemig. Mae nawr yn gyfnod tyngedfennol wrth i ni geisio mynd i’r afael â heriau uniongyrchol a heriau sydd ar ddod.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn darparu sbectrwm llawn o wasanaethau i’n poblogaeth leol, yn ogystal â bod yn brif ddarparwr gwasanaethau arbenigol yn ein rhanbarth. Rydym yn wynebu nifer o heriau o ran sut rydym yn darparu gwasanaethau iechyd, yn awr ac ar gyfer y dyfodol.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn darparu sbectrwm llawn o wasanaethau i’n poblogaeth leol, yn ogystal â bod yn brif ddarparwr gwasanaethau arbenigol yn ein rhanbarth. Rydym yn wynebu nifer o heriau o ran sut rydym yn darparu gwasanaethau iechyd, yn awr ac ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi cyflawni llawer o’r camau gweithredu a nodwyd gennym yn Llunio Ein Llesiant i’r Dyfodol, ond mae angen inni bwyso a mesur yr hyn sydd wedi newid, adolygu ein blaenoriaethau a gosod y camau gweithredu allweddol y mae angen inni eu cymryd dros y 10 mlynedd nesaf i gyflawni’r gwelliant a’r trawsnewid gofynnol.

Ym mis Ionawr a mis Chwefror 2023, rydym yn ymgysylltu â chydweithwyr ar draws y sefydliad, yn ogystal â rhai o’n rhanddeiliaid allweddol, i ddechrau datblygu ein strategaeth ar ei newydd wedd. Byddwn yn cynnal llawer o weithdai a digwyddiadau i gasglu cymaint o adborth â phosibl.

Chwaraewch eich rhan

Ward Manager - Paediatric Theatre - Noah's Ark Children's Hospital - UHW

Gwahoddir cydweithwyr y Bwrdd Iechyd a rhanddeiliaid allweddol i gymryd rhan mewn sesiynau ymgysylltu a fydd yn cael eu hyrwyddo’n fewnol ar SharePoint. Cwblhewch yr arolwg yn ystod neu ar ôl y sesiynau, bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod eich adborth yn llywio ein strategaeth ar ei newydd wedd. Efallai y byddwch hefyd yn dewis cwblhau’r arolwg heb fynychu sesiwn, fodd bynnag, efallai y byddwch yn colli’r cyfle i gael gwybodaeth gefndir ychwanegol a chyd-destun a allai fod yn fuddiol.

Sylwch, bydd sesiynau ymgysylltu â’r cyhoedd yn dechrau oddeutu Gwanwyn 2023.

Dysgwch fwy am y gweithdai adnewyddu strategaeth staff sydd ar ddod ar SharePoint.

Os hoffech roi adborth ond yr hoffech wneud hynny ar lafar neu drwy ddulliau eraill, e- bostiwch news@wales.nhs.uk i drefnu sgwrs.

Y camau nesaf

  • Ymgysylltu â staff a rhanddeiliaid allweddol – Ionawr a Chwefror 2023
  • Adolygu adborth a datblygu’r strategaeth – Mawrth i Ebrill 2023
  • Ymgysylltu ffurfiol â’r cyhoedd ar y strategaeth wedi’i hadnewyddu – Mai i Fehefin 2023
  • Lansio’r strategaeth ar ei newydd wedd – Hydref 2023
Noder: Mae’r amserlenni hyn yn rhai bras a gallant newid

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost ar waith ymgysylltu

Os hoffech dderbyn diweddariadau e-bost am waith ymgysylltu ac ymgynghori yn y dyfodol gallwch gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio. Byddwn ond yn anfon e-byst atoch ynglŷn â’r pwnc hwn, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Trwy gofrestru byddwch yn derbyn diweddariadau allweddol a gwahoddiadau i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymgysylltu a fydd yn llunio sut olwg sydd ar ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio

Pecyn Ymgysylltu ar gyfer Cydweithwyr

Rhowch eich manylion i gael mynediad i’n Pecyn Ymgysylltu a’n Briff i Hwyluswyr a gynlluniwyd i gefnogi cydweithwyr i ymgysylltu ag Ail-lunio ein Strategaeth.

Pecyn Ymgysylltu ar gyfer Rhanddeiliaid Allweddol

Rhowch eich manylion i gael mynediad i’n Pecyn Ymgysylltu a’n Briff i Hwyluswyr a gynlluniwyd i gefnogi Rhanddeiliaid Allweddol i ymgysylltu ag Ail-lunio ein Strategaeth.